Herroepingsrecht

Winkelwagen samenvoegen?

Welkom terug! Er zitten nog enkele wijnen in uw winkelwagen van uw vorige bezoek. Wilt u deze wijnen toevoegen aan uw huidige bestelling?

Bent u niet tevreden over uw keuze of wilt u toch een andere wijn? Dan kunt u, naast onze 100% proefgarantie waarmee u uw bestelling gratis kunt retourneren, ook gebruik maken van het wettelijk bepaalde herroepingsrecht. De wijn dient steeds in originele verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) terug te worden gestuurd.

Wat is het herroepingsrecht?
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping bij de algemene voorwaarden, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Herroepingsrecht aangeboden diensten
Ook voor de door ons aangeboden diensten geldt het herroepingsrecht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht, zoals bijvoorbeeld het Wijnbeurs Plus of Premium lidmaatschap. U bent gehouden de eventuele abonnementskosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. Dit houdt tevens in dat wij gerechtigd zijn om de gebruikelijke verzendkosten in rekening te mogen brengen voor elke bestelling die is gedaan gedurende de looptijd van het lidmaatschap tot het moment van ontbinding. Verder is de informatie over het herroepingsrecht bij producten van overeenkomstige toepassing bij diensten.

Modelformulier voor herroeping:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan: 
de Nederlandse Wijnbeurs B.V.
Oude Enghweg 8
1217 JC HILVERSUM

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

.........................................................................................................

 

— Naam/Namen consument(en) :

.............................................................................................................

 

— Adres consument(en) :

...............................................................................................................

...........

...............................................................................................................

.................................................

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum : ……………………………………………

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.